Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2020 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apel

apelowe głosów zbieranie

Marian Sztajner/Niedziela

13 września 2020 r.
Autor Księgi Mądrości Syracha pouczył nas dzisiaj: „Pamiętaj na rzeczy ostateczne i przestrzegaj Przykazań Bożych”. Ale cóż zrobić, jeśli człowiek współczesny przestał wierzyć w życie wieczne i dlatego usunął Przykazania. Ale mamy drogę do Chrystusa, Maryję jako Matkę niezawodnej nadziei i Matkę nowego Życia.

11 września 2020 r.
W przededniu wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi, trzeba przypomnieć zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i ocalenie cywilizacji chrześcijańskiej i Europy. Kardynał Stefan Wyszyński w kontekście tego zwycięstwa powiedział: „Nieraz słyszymy, że sformułowanie „Polak to katolik” oznacza nacjonalizm, albo przynajmniej faryzeizm. Tymczasem połączenie tych dwóch słów Polak-katolik jest rzeczywistością, która jest siłą duchową sprzeciwiającą się wszelkim herezjom”.

7 września 2020 r.
Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian pouczył nas dzisiaj, że miłość oderwana od Bożych Przykazań jest kłamstwem. Dlatego chyba jednym z najpiękniejszych tytułów, jakich Jan Paweł II użył wobec Maryi, tłumacząc Jej imię jako Miłość, która wszystko wyjaśnia. Miłość, która odnawia świat.

6 września 2020 r.
Na progu nowego roku szkolnego warto przywołać fragment dialogu Jana Pawła II z młodzieżą francuską sprzed 40 laty: Czy Ewangelia może dać odpowiedź na wszystkie pytania współczesnego człowieka? Odpowiedział: Nie tylko może, ona jedyna zna odpowiedzi pełne, właściwe i bez reszty. Tylko trzeba ją dobrze odczytywać.

5 września 2020 r.
Jest łaską chwili, że w Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników wpisują się również obrońcy życia i ci, którzy uczestniczą w Adopcji Dziecka Poczętego. Święty Paweł Apostoł nazwie nas współpracownikami Boga, zarówno w dziele przekazywania życia, jak i przekształcania ziemi. Pamiętajmy, że ci, którzy odmawiają tej współpracy stają się budowniczymi nieludzkiego świata.

3 września 2020 r.
W pierwszych dniach września 1939 roku, Niemcy weszli do Częstochowy i rozpoczęła się krwawa pacyfikacja ludności. Rozstrzelano w rowach lotniczych przed samą katedrą ponad 250 osób. W ostatnich latach znaleziono jeszcze szczątki blisko 10 osób, podobnie jak żołnierzy na Westerplatte. Jutro będzie pochówek na cmentarzu Kule tychże szczątków ofiar. Miłość przebacza, ale nie zapomina. To jest nasz obowiązek.

2 września 2020 r.
Wobec wszystkich wyzwań, zarówno cywilizacyjnych, jak i kulturowych, których doświadczamy na ziemi polskiej, warto przywołać słowa jednego z ojców naszej Niepodległości: Katolicyzm w naszym Narodzie nie jest „dodatkiem”, ale cechą konstytutywną. Trzeba o tym pamiętać i dać swoje świadectwo.

1 września 2020 r.
Przez fakt Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa świat otrzymał dowód, że Bóg naprawdę istnieje i odtąd każde ludzkie cierpienie, i każda ludzka śmierć nie jest bezsensowna. Męczennicy każdej wojny światowej, wszystkich czasów prześladowań, aż po dzień dzisiejszy wołają do Boga o miłosierdzie nad światem i o sprawiedliwość.

31 sierpnia 2020 r.
W czasie pielgrzymki czerwca 1987 roku, Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa o zdziwieniu świata wobec więzi, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem, Jego krzyżem, a ludźmi świata pracy. I mówił: „świat odkrywał, nie tylko zdumiewał się, ale odkrywał ten nowy wymiar, kiedy widział spowiadających się robotników i przystępujących do Komunii Świętej. Trzeba nam to przypominać, że 40 lat temu na bramie Stoczni Gdańskiej zawieszono - nie dla ozdoby, nie dla dekoracji wśród kwiatów, ale dla przywołania Maryi, Jej obecności i mocy - Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i Papieża Jana Pawła II.

24 sierpnia 2020 r.
Dzisiaj, kiedy Kościół wskazuje nam na postać Świętego Męczennika apostolskiego, św. Bartłomieja, stawiamy sobie pytanie: jaka siła potrafiła go utrzymać, ażeby oddać życie za Chrystusa i przetrwać do naszego czasu? Niewątpliwie jest to wiara w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, i „macierzyńska pamięć Kościoła”. Idźmy tą drogą i nie ulegajmy złudzeniom, że można dojść do Chrystusa poza drogami Kościoła.

20 sierpnia 2020 r.
Święty Łukasz bardzo często zanotował o Maryi, że „wszystkie sprawy zachowywała w Swoim Sercu”. Ufamy, że i dzisiaj Maryja „zapisuje” kolejną datę w Swoim Sercu o nas samych i o naszych wspólnotach.

19 sierpnia 2020 r.
Trochę możemy się zadziwić, że wspominając zwycięstwo wojny 1920 roku, umniejsza się nadal wymiar duchowych zmagań modlitwy i ofiarności. I przy całej „warszawsko-centryczności” bitwy należy dzisiaj wspomnieć rocznicę setną drugiego Powstania Śląskiego. To było również zmaganie o polskość, o wierność Bogu, więzom rodzinnym. Dlatego módlmy się za cała Polskę, bez tak zwanych „centrów”...

18 sierpnia 2020 r.
Wobec różnego rodzaju zmagań cywilizacyjnych i kulturowych, które dotykają naszych wspólnot, poczynając od rodzin Kościoła, Ojczyzny warto wsłuchać się w słowa Świętej Edyty Stein, Męczenniczki z Auschwitz. „Kiedy chcecie rozpoznawać prawdę, nie wolno jej odłączać od miłości. A jeśli będziecie przeżywali miłość, nie oddalajcie od niej prawdy, bo oddzielenie prawdy i miłości jest diabelską sztuką”.

17 sierpnia 2020 r.
Minęły już czasy, kiedy od papieskich pielgrzymek i od daty jego śmierci wsłuchiwaliśmy się w jego głos bezpośrednio. Dzisiaj wyrosły nowe pokolenia Polaków, ale jakżeż aktualnie brzmią jego słowa 1983 roku. „Nie chciejcie Polski, która by nas nic nie kosztowała. Trudno jest dzisiaj być Polakiem, ale dlatego że trudno, dlatego warto!”

16 sierpnia 2020 r.
Był czas, kiedy rok 1920 był „białą plamą” w historii Polski, ale i dzisiaj jest czas dla „niektórych” - wolności od prawdy. Gdzie lekceważąc nadprzyrodzony charakter i ingerencję Bożą w tamtym czasie, nie pozwalają nam tego nazywać „Cudem nad Wisłą”. Tymczasem zarówno wiara jak i wolność i niepodległość są przede wszystkim darem Boga, który trzeba stale zdobywać, nie można go posiadać raz na zawsze. A wszelka pycha „posiadacza” niszczy wszystko po drodze…!

14 sierpnia 2020 r.
Maryjo! Zjednoczyłaś Naród Polski zwycięstwem nad potopem szwedzkim. Zjednoczyłaś nas zwycięstwem „Cudu nad Wisłą”. Zjednoczyłaś nas cudem ocalenia Świętego Jana Pawła II. Ocal nas Polaków w kraju i za granicą, i zjednocz pod Swoim Sercem!

13 sierpnia 2020 r.
W tych dniach w sposób szczególny wspomnijmy dwa połączone obrazy w papieskiej kaplicy w Castel Gandolfo. Obok centralnie umieszczonego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej namalowano obraz Obrony Jasnej Góry z Ojcem Kordeckim niosącym monstrancję na czele broniących oraz drugi obraz Bitwy Warszawskiej z Księdzem Ignacym Skorupko z krzyżem uniesionym nad walczącymi żołnierzami na tle bitwy. To są szczegóły, ale bardzo mocno podkreślają prawdę, że Kościół, że kapłani, biskupi zawsze idą na czele walczącego ludu ze złem i wszelkim zagrożeniem. I tej linii musimy być wierni… A wspomnijmy dzisiaj również w pamięci modlitewnej Księdza Arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia, konsekrowanego tutaj na Jasnej Górze – na wzór Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj odchodzi z urzędu pasterza Kościoła Gdańskiego, ale jest dalej potrzebny Polsce jako ten, który walczy dla Chrystusa i dla Kościoła.

12 sierpnia 2020 r.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus nakłada na nas obowiązek upominania braci. Jednocześnie przypomina nam, że nie wolno przymykać oczu na zło i wchodzić z nim w kompromisy. To miłość bliźniego każe nam upominać i mówić o granicach dobra i zła, bez pomieszania natury i człowieczeństwa.

11 sierpnia 2020 r.
12 czerwca 1999 roku Święty Jan Paweł II w Sandomierzu postawił nam bardzo ważne pytanie: „Czy tak trudno zrozumieć, że warunkiem cywilizacji życia i miłości jest czystość serca? A z kolei panseksualizm prowadzi do nihilizmu i do cywilizacji śmierci. Dajmy swoją odpowiedź w naszych wspólnotach, jak również poprzez nasze codzienne świadectwo życia.

10 sierpnia 2020 r.
Patron dnia dzisiejszego Święty Wawrzyniec, Męczennik III wieku wskazał przed śmiercią na ludzi, jako skarb Kościoła. Jak trzeba daleko odejść od normalności, żeby powiedzieć i zapisać w konwencjach światowych, czy Europy, że religia jest źródłem przemocy, dyskryminacji i nienawiści? Święci Męczennicy, módlcie się za nami!

9 sierpnia 2020 r.
Dzisiaj, kiedy pielgrzymuje na Jasną Górę do Matki Bożej Wrocław, trzeba przypomnieć, że patronka dnia dzisiejszego, Święta Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu. I rozpoznając prawdę odkryła Chrystusa. Nie zaprzeczyła swoim korzeniom żydowskim, powiedziała „Ja poszłam dalej”. Również dzisiaj w Toruniu został otwarty „Park Pamięci i Tożsamości” poświęcony tym, którzy ratowali Żydów na polskiej ziemi, nieraz za cenę własnego życia. Jest to dowód, że Polska nie ma zwyczaju pogardzać ludźmi innych wyznań, ani światopoglądów, czy orientacji. Nie miała tego zwyczaju i nie ma tego zwyczaju i dzisiaj. Święta Edyto Stein, uproś u Matki Chrystusa i Matki Kościoła łaskę wierności wbrew prądom czasu...

7 sierpnia 2020 r.
Wspomniana dzisiaj pielgrzymka czerwca 1991 roku, rozpoczęła się z wiatrem od morza, od Diecezji Koszalińsko-Kołobrzskiej, którą tutaj reprezentuje delegat Episkopatu ds. Pielgrzymek Ks. Bp Krzysztof. Papież powiedział, że wierzy w wiatr Ducha Świętego, który wstrząsnął murami Wieczernika i… niech odnowi oblicze „nowej Rzeczypospolitej”. Myślę, że zbyt mało – to nie jest uwaga do organistów, ale do nas wszystkich – zbyt mało śpiewamy: „Jak szczęśliwa Polska cała, gdzie Maryi kwitnie chwała. Od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty”. Radujmy się tą wiarą, pielgrzymując po krańce polskiej ziemi.

6 sierpnia 2020 r.
Świadek Chrystusowego Przemienienia na Górze Tabor, Święty Piotr Apostoł napisał: „Nie za wymyślonymi mitami poszliśmy. Nie za mitem czy ideologią, ale za Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panem”. Pytamy się więc, za kim my idziemy, skoro nasi bracia i siostry zakładają maskę na twarz Jezusowi i nie chcą Go słuchać? Mając „swoje” pojęcie wolności od prawdy: o Bogu, historii i Kościele, czyli o nas samych. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

5 sierpnia 2020 r.
Przy ołtarzu Ojczyzny i wobec Oblicza Matki Bożej Królowej Polski musimy pamiętać, że w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku dokonano rzezi na mieszkańcach stolicy zwłaszcza na Woli i Ochocie dlatego, że byli Polakami. A dziś, jak słusznie zauważył Święty Jan Paweł II: „Polska stała się ziemią szczególnego świadectwa wobec tych, którzy nie uznają Maryi i Jej Syna jako Jedynego Odkupiciela człowieka i świata”. Bądźmy wierni maryjnej drodze ku Chrystusowi.

3 sierpnia 2020 r.
Wspominamy dzisiaj rocznicę urodzin Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli w Diecezji Łomżyńskiej. Ale wiemy, że to nie jest postać pomnikowa, pomimo, że stawiamy mu pomniki, ale to jest Ktoś, kto nas ciągle naucza i wstawia się za nami do Boga. A dzisiaj pouczy nas w kontekście sporów o sens Powstania Warszawskiego, kiedy w jednym ze swoich przemówień powiedział: „Nie umniejszajmy dziejów Narodu, bez wskazywania na przykłady ofiar i cierpień. Bo nie można tworzyć jakieś sobie Ojczyzny, bez odniesienia do jej dziejów.

31 lipca 2020 r.
W bliskości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1944 roku, z drżeniem serca chcę powtórzyć słowa modlitwy Świętego Jana Pawła II z sierpnia 1982 roku: „Może jak nigdy dotąd, Maryjo, weź w swoje macierzyńskie ręce mój Naród… i ocal go. Ocal tę samą miłość, która wyraziła się poprzez walkę cierpienie i śmierć... Prosimy Cię, ocal nas!

29 czerwca 2020 r.
W godzinach przedpołudniowych dane mi było stanąć u źródeł Chrztu naszego Narodu w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. I na podobieństwo tych Świętych Patronów, tutaj przy Ołtarzu Ojczyzny, wpatrując się w Oblicze Matki potwierdzamy, że jest w nas podwójna grawitacja. Jedna ku Bogu, jako Źródłu życia i prawdziwej wolności, a druga ku wolności bez prawdy i bez Boga. To są nasze stałe wybory...

27 czerwca 2020 r.
Jutro będziemy przeżywali XIII niedzielę zwykłą w ciągu roku i nie tylko wsłuchajmy się w słowa modlitwy Kolekty mszalnej, ale odmawiajmy ją zwłaszcza jutro - bardzo ufnie i głęboko: „Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby Twoja łaska przyczyniła się do tego, by nas nie ogarnęły ciemności błędu, lecz byśmy chodzili w blasku Twojej prawdy. Amen. Niech się tak stanie!

26 czerwca 2020 r.
Czerwcowa Pielgrzymka św. Jana Pawła II 1991 roku przebiegała pod hasłem: „Bogu dziękujcie Ducha nie gaście”. Przebiegała w tak zwanej „nowej wolności” Polaków. A Papież przywiózł nam Dekalog – Dziesięć Bożych przykazań i przesłanie bardzo proste zaczynające się od pierwszego. Bez Boga każde ludzkie koncepcje i programy przynoszą ruinę moralności i zniszczenie człowieka. Wybierajmy: błogosławieństwo... lub przekleństwo.

25 czerwca 2020 r.
Po raz kolejny doświadczamy, że Słowo Boże jest niezwykle aktualne, żywe i skuteczne. przenikające serca i sumienia ludzi. Jezus kończąc Kazanie na Górze powiedział o życiu jako budowaniu na skale lub na piasku. W najbliższym czasie czeka nas odpowiedź i odpowiedzialność: jakiej Polski pragniemy? Budowanej na prawdzie o Bogu, człowieku i świecie, czy na piasku obietnic wyborczych?

22 czerwca 2020 r.
Decyzje Następców Świętego Piotra: Ojca Świętego Jana Pawła II o poszerzeniu tajemnic różańca o tajemnice światła, jak również Ojca Franciszka, który dołączył nowe wezwania do Litanii Loretańskiej dowodzą, że Kościół nie jest muzeum religijnym – tak, jakby może niektórzy chcieli go traktować - ale żywą wspólnotą, gromadzącą się w imię Jezusa i Maryi pod natchnieniem Ducha Świętego. Podobnie jest i tutaj. Na Jasną Górę przychodzimy nie do muzeum, żeby podziwiać zabytki i obrazy, ale żeby spotkać się z Matką wskazującą na Syna, mówiącą nieustannie: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”.

21 czerwca 2020 r.
Święty Jan Paweł II przebywając na KUL-u wskazał nam zadania: „Uniwersytecie, służ Prawdzie, służ Życiu, służ wolności”. Za tydzień te zadania będą zweryfikowane naszym wyborem. Czy chcemy Polski prawdziwej, wolnej i służącej życiu, na fundamencie Dekalogu i Bożych Przykazań? Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

20 czerwca 2020 r.
Któż z nas tego nie wie, że na ścianie kościoła w Wadowicach Karol Wojtyła mógł się wpatrywać w zegar z napisem: „Czas ucieka wieczność czeka”? To właśnie sto lat temu, dla niego „czas i wieczność” weszły w życie poprzez sakrament Chrztu świętego. Wielbimy Boga za ten czas i prosimy o jego szczególne orędownictwo w odkrywaniu tajemnicy naszego Chrztu. Żebyśmy pamiętali, że zarówno nasi rodzice jak i chrzestni najpierw wyrzekali się złego ducha i jego zwodniczych obietnic, a potem wyznawali wiarę w Boga, który jest Życiem.

13 czerwca 2020 r.
Modlimy się o dar rychłej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale podobny los - pewnego odroczenia daru beatyfikacji - spotyka amerykańskiego Arcybiskupa Fultona Sheena. W jednej z konferencji radiowo-telewizyjnych wypowiedział słowa: „Ktoś, kto swoje życie pragnie przeżyć tylko dla siebie, a świat widzi jako ostateczny cel, skazany jest na cynizm i rozpacz. Dlatego warto ofiarować swoje życie Bogu i ludziom”.

12 czerwca 2020 r.
Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi przyszłości. Ktoś się zapyta dlaczego? - Bo karmiąc się Eucharystią otrzymujemy życie wieczne w Chrystusie i przez Chrystusa. Dlatego biedni są ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa lub Go odrzucają. Dlatego prosimy, Maryjo, módl się za nami... i za nich!

11 czerwca 2020 r.
Dzisiaj, kiedy na różnych płaszczyznach jesteśmy świadkami zmagań o życie, trzeba nam usłyszeć słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Maryjo, Matko Życia, Niewiasto Eucharystii, módl się za nami!

10 czerwca 2020 r.
Dnia 10 czerwca 1979 roku kończyła się w Krakowie pierwsza pielgrzymka Papieża Jana Pawła II. Wypowiedział wówczas bardzo ważne słowa: „Całuję tę ziemię, z którą nie może rozstać się moje serce”. A wcześniej przestrzegał nas, że „historia może płynąć wbrew prądowi sumień”. Dlatego pytamy się dzisiaj, jaka jest miara serca do naszej ziemi i Kościoła?

25 maja 2020 r.
Gdziekolwiek dzisiaj była sprawowana Eucharystia świat mógł usłyszeć słowa Jezusa: „Odwagi! Nie bójcie się, Jam zwyciężył świat”. Dlatego nie dajmy się złapać na tę pułapkę, żeby oddzielać świat od Boga. Jakby Bóg się nami nie interesował. Jakby nie wybaczał naszych grzechów. Naszej ludzkiej codziennej głupoty i kreowania świata poza Bogiem.

24 maja 2020 r.
Wsłuchiwaliśmy się dzisiaj w słowa kolekty mszalnej, która podkreślała, że Wniebowstąpienie Chrystusa jest wywyższeniem naszej ludzkiej natury. Trzeba nam więc w umyśle i w sercu poprzez wiarę łączyć te trzy bardzo ważne rzeczywistości: cielesne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Chrystusa, Wniebowzięcie z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny i nasze ciała zmartwychwstanie.

23 maja 2020 r.
Święty Paweł pouczy nas w Liście do Efezjan, którego fragment jutro usłyszymy, „abyśmy mieli światłe oczy serca i wiedzieli, gdzie jest nadzieja naszego życia i powołania”. Dlatego wszystkim pracownikom Służby Zdrowia – we wszelkich zakresach tej służby – życzymy i prosimy, abyście nigdy nie zwątpili w sens tego, co czynicie.

22 maja 2020 r.
Minęło dokładnie 25 lat, kiedy Jan Paweł II w Skoczowie, wołał o ludzi sumienia w Polsce. Podkreślił wówczas: „Czas próby polskich sumień trwa”. Te słowa są niezwykle aktualne, kiedy przychodzi nam przeżywać kolejny „okres próby Narodu i Kościoła”, a w niej opowiedzenia się za prawdą sumienia... czy za wolnością od prawdy...

21 maja 2020 r.
Dzisiaj mija 40 dni od tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystość Wniebowstąpienia jest przeniesiona na niedzielę. Ale ten obraz Chrystusa, który wstępuje do nieba i wznosi swoje ręce błogosławiąc, musi nam towarzyszyć każdego dnia. To jest źródło naszej radości i naszej nadziei na życie.

20 maja 2020 r.
Każda modlitwa wyraża pragnienie ludzkiego serca, a jednocześnie jest uzgodnieniem woli i serca ludzkiego z wolą Boga. Tego wieczoru wspomnijmy dwie postaci, które tutaj w Kościele Częstochowskim mają swoje zakorzenienie. 20 maja 2000 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego ks. Jan Wątroba, dzisiaj Pasterz Kościoła Rzeszowskiego. A trzy lata temu, 20 maja 2017 roku Ojciec Święty Franciszek powołał rektora WSD ks. dr Andrzeja Przybylskiego na biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji. Niech Maryja Oblubienica w Duchu Świętym wyprasza im potrzebne siły dla odważnego świadectwa wiary, aż po krańce świata.

19 maja 2020 r.
W tym czasie bardzo często można usłyszeć, że „wracamy do normalności”. Myślę, że po tych trzech dniach przeżyć związanych z 100 rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II możemy przywołać jego słowa i powiedzieć: „Zwyczajność jest codzienną drogą do świętości. Nie bójcie się być świętymi na co dzień, nie tylko od święta”.

18 maja 2020 r.
Możemy sobie postawić pytania: któż z nas tego nie wie? Kiedy z okna rodzinnego domu Karol Wojtyła patrzył na ścianę parafialnego Kościoła mógł odczytać napis przy zegarze słonecznym: „Czas ucieka wieczność czeka”. A w duchu jego słów drugie pytanie: człowieku, który idziesz przed siebie, czy masz świadomość celu? „Bo nie ma życia na próbę, nie ma miłości na próbę i nie ma śmierci na próbę”.

17 maja 2020 r.
Zazwyczaj znana nam jest okoliczność przyjścia na świat Świętego Jana Pawła II, kiedy śpiewano litanię do Matki Bożej Loretańskiej w pobliskim kościele. Ale warto dzisiaj – w przeddzień jego urodzin – obok jego rodziców oddać hołd żydowskiemu lekarzowi, Samuelowi Taub, który nie tylko zgodził się ratować życie dziecka, ale prowadził to życie, aż do szczęśliwego porodu. Dlatego chciejmy dzisiaj zauważyć nie tylko rodzinę jako środowisko życia i miłości, ale również wszystkich tych, którzy służą życiu. A na grobie tego lekarza, na wadowickim cmentarzu żydowskim w języku polskim i hebrajskim napisano: „Życie swoje poświęcił cierpiącej ludzkości”... Potrzebni nam są tacy obrońcy życia i pomocy dla cierpiącej ludzkości.

16 maja 2020 r.
Ojciec Święty Franciszek miał przewodniczyć Eucharystii podczas naszej narodowej pielgrzymki do Rzymu, z racji 100 lecia urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy mu za tę Mszę Świętą, którą będzie celebrował w dniu urodzin Papieża, przy ołtarzu Świętego Sebastiana, gdzie złożono ciało Papieża Polaka. Ale dziękujemy dzisiaj również papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI za napisanie listu do Polaków. W końcówce tego listu odczytujemy bardzo znamienne słowa, wprost jakby był pośród nas: Dziękujemy Bogu za to, że w osobie i posłudze Jana Pawła II uwidoczniły się moc i dobroć Boga, a w czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, staje się on dla nas znakiem nadziei i otuchy.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

15 maja 2020 r.
Obraz z Dziejów Apostolskich, Maryi modlącej się wraz z Apostołami o zesłanie Ducha Świętego jest ciągle aktualnym zadaniem Kościoła. Bo inaczej bez pomocy Ducha Świętego i bez Jego darów będziemy żyli w takiej rzeczywistości, o której pisał Cyprian Kamil Norwid: Kłaniając się okolicznościom, prawdom zaś każemy stać za drzwiami. Otwórzmy drzwi Chrystusowi i niech Duch Święty odmieni oblicze ziemi... tej ziemi.

14 maja 2020 r.
Wczytując się w głębokie dziedzictwo Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdujemy na dzisiaj „przestrogę do Polaków”. „Strzeżmy się burzącej gadaniny na temat Kościoła, która odbiera mu zaufanie. Bo ona jest straszą chorobą dusz i pychą umysłów. Maryjo, prowadź!

13 maja 2020 r.
Jezus Chrystus Ukrzyżowany nie zaproponował nam jakiejś teorii wyjaśniającej cierpienie. Ale je przyjął i swoją śmiercią ukazał jego zbawczy charakter. Tą samą drogą poszedł Święty Jan Paweł II, który przyjął cierpienie i pokazał, że tylko w Chrystusie ma on sens. Poza Chrystusem cierpienie nie miałoby sensu i zwycięstwa. Dlatego - Maryjo, która jesteś Matką Chrystusa i Matką każdego z nas, zawierzamy Ci siebie samych i nasze wspólnoty na każdą drogę.

12 maja 2020 r.
Wyznając wiarę w Kościół Chrystusowy, potwierdzamy w nim tajemnicę sukcesji apostolskiej. Spełniła się ona w dniu, 12 maja 1946 roku, tutaj na Jasnej Górze, kiedy przyjął święcenia biskupie z rąk Kard. Augusta Hlonda Ksiądz dr Stefan Wyszyński. Po po dwóch latach posługi w Kościele Lubelskim przejął ster Kościoła Warszawsko-Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski.

Również 12 maja 1985 roku z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa następcy Prymasa Stefana Wyszyńskiego przyjął święcenia Biskup Adam Odzimek w Radomiu. Ten łańcuch wyciągniętych rąk sukcesji jest dziełem Ducha Świętego dla nas wszystkich, abyśmy nigdy nie ustawali w drodze i żeby „wiara i miłość były mocne”.

11 maja 2020 r.
Ten czas który przeżywamy, zagrożeniem koronawirusa - uświadamia nam tym bardziej, że Kościół to nie jest muzeum do którego się wchodzi, aby podziwiać budowle, pomniki obrazy; Kościół to jest wspólnota osób budująca na Jezusie Chrystusie, który wczoraj dziś, ten sam także na wieki, i który przekazał nam Matkę. Święty Jan Paweł II oddał się Jej całkowicie, cały. Odczytujmy jego słowa zwłaszcza w tych dniach majowo-maryjnych wpatrując się w jego oblicze...

8 maja 2020 r.
Światło słowa Bożego, które dzisiaj odczytujemy w całej Polsce, pouczy nas, że nawet we wspólnotach wiary znajdują się ludzie, którzy głoszą przewrotne nauki. I Święty Paweł mówi wyraźnie: „Nie idźcie za nimi, bo są drapieżnymi wilkami. Nie zależy im na wspólnocie”. Bardzo aktualne słowa, umiejmy odróżniać prawdy i przeżywaną wiarę. A z kolei w Liście do Rzymian ten sam Paweł powie: „Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa, ani ucisk, ani prześladowanie, ani życie, ani śmierć”. Prośmy więc świętego Stanisława o jedność w naszym Narodzie, o jedność Kościoła i Ojczyzny.

7 maja 2020 r.
Powraca do nas bardzo ważne pytanie: Czego uczymy się od Maryi, w tym czasie zagrożenia pandemią? Że bez nadprzyrodzonej wiary i nadprzyrodzonej ufności wobec Boga nie zaznamy wewnętrznego spokoju i społecznej, narodowej równowagi.

6 maja 2020 r.
Na progu tego miesiąca Ojciec Święty Franciszek wyznaczył nam bardzo ważne zadanie: „Kontemplujcie Oblicze Chrystusa z Sercem Maryi, a wtedy ta duchowa więź będzie dla was siłą dla przezwyciężenia wszelkiej próby”.

5 maja 2020 r.
W dniu 3 maja 2020 r. w Akcie Zawierzenia usłyszeliśmy słowa Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, które są zadaniem: „żeby nasze wpatrywanie się w Oblicze Maryi, w Jej zranione Oblicze, skutkowało obroną sumień Polaków”. Myślę, że nie ma dzisiaj większego zadania niż sprawa jedności pomiędzy nami, ale ta jedność zawsze zaczyna się od Boga i przechodzi do nas.

4 maja 2020 r.
W Liście Apostolskim o różańcu Święty Jan Paweł II zapisał słowa, że „różaniec pulsuje życiem ludzkim”. Trzeba również dodać, że Litania loretańska, którą śpiewamy od wieków, poprzez nasze wspólnoty rodzinne, parafialne, kościelne zawiera w sobie modlitwę każdego z nas. Spróbujmy dzisiaj odnaleźć tam siebie, chociażby w tych dwóch nowych sformułowaniach: „Matko Miłosierdzia”; „Królowo rodzin”.

3 maja 2020 r.
Maryjo, która jesteś Przedziwną Pomocą i Obroną, bądź z nami w każdy czas!

1 maja 2020 r.
Mija 9 lat od daru beatyfikacji Świętego Jana Pawła II. Jedna z jego encyklik nosi bardzo znamienny tytuł „Blask Prawdy”. Bo właśnie tylko w blasku prawdy i jej świetle zdobywamy odwagę wiary. A jednocześnie jesteśmy świadomi, że imperium zła, będzie dalej panoszyło się kłamstwem i strachem. Dlatego prosimy: Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

30 kwietnia 2020 r.
Z bogactwa myśli Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dzisiaj wybierzmy kolejne pouczenie: „Próbowano nas wychować, że polityka nie ma żadnych powiązań z moralnością chrześcijańską. Nic bardziej mylnego, bo zarówno jedno jak i drugie pociąga za sobą odpowiedzialność przed Bogiem i przed własnym narodem”. Minęło blisko 40 lat od jego śmierci, a my zmagamy się z kolejnym „wirażem pojęć”, że każdy ma swoja prawdę. Każdy ma swoje sumienie... nie odnosząc ich do Boga?
Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami!

29 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj przypada 75 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Trzeba to przypomnieć, że w latach 1939-1945 było tam więzionych 1778 polskich kapłanów w tym 868 zginęło śmiercią męczeńską po różnych torturach. Ci Męczennicy wracają, pamięć o nich jest naszym obowiązkiem. Prośmy ich o wstawiennictwo u Boga w naszych potrzebach osobistych, rodzinnych, kościelnych i narodowych.

21 kwietnia 2020 r.
Kiedy dnia 18 czerwca 1972 roku Obraz Matki Bożej powrócił po sześcioletniej izolacji - „zaaresztowania” przed dzisiejszą katedrę w Radomiu, Sługa Boży kard. Wyszyński odpowiedział nam na pytanie: dlaczego Kościół w Polsce jest tak Maryjny? „Bo Kościół ma Matkę, dlatego Naród musi mieć Matkę”. Może ta sześcioletnia izolacja, która wołała o przebijanie się przez puste ramy do spotkania z Matką może mam pomóc również i dzisiaj, kiedy przebijamy się przez opustoszałe przestrzenie świątyń do głębi wiary i zawierzenia Bogu przez Maryję.

20 kwietnia 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że żyjemy w ciężkich czasach. A za św. Augustynem możemy potwierdzić, że czasy są takie, jacy my jesteśmy. A Polsce i światu potrzeba, jak nigdy dotąd jedności poprzez prawdę. Bo na kłamstwie nigdy nie będzie prawdziwej solidarności ani z Bogiem, ani pomiędzy ludźmi.

19 kwietnia 2020 r.
Za autorem Listu do Hebrajczyków: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Za św. Faustyną nauczyliśmy się powtarzać Jego orędzie: „Jezu, ufam Tobie!” Przyznajemy pierwszeństwo Chrystusowi, ale spróbujmy dzisiaj, jako swoiste zadanie domowe, odczytać uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała. A wtedy zrozumiemy lepiej o co wołał Święty Jan Paweł II na Krakowskich Błoniach, mając na myśli nową „wyobraźnię miłosierdzia”.

18 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj lepiej już rozumiemy, że tajemnica Bożego Miłosierdzia jest drugim imieniem Boga Miłości. Boga, który pochyla się nad człowiekiem, nad jego ranami grzechu i śmierci. Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński podkreślił, że każda rana i Oblicze Zbawiciela wołają o miłosierdzie.

17 kwietnia 2020 r.
W tych dniach Oktawy Wielkiej Nocy, kiedy wsłuchujemy się w kolejne spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i innymi osobami, to stawiamy siebie wobec tajemnicy Kościoła, jako wspólnoty wiary. W niej Jezus jest zawsze pierwszy i w Duchu Świętym powołał nas, abyśmy byli żywymi członkami Jego Ciała. A we wspólnocie Kościoła szczególną rolę ma Matka Chrystusa i Matka nasza. Dlatego przyzywamy Ją w duchu prośby Apostołów: Maryjo, uproś nam głęboką wiarę w tajemnicę Kościoła, która jest jedną z najtrudniejszych.

16 kwietnia 2020 r.
Kiedy 16 października 1978 r., dokonano wyboru Kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Świętego Piotra, usłyszeliśmy słowa zawierzenia, że „Uczyniłem to w duchu posłuszeństwa wiary i zaufania do Bogarodzicy”. Ten sam kierunek kontynuują jego następcy: Benedykt XVI, Ojciec Święty Franciszek. Ale wspomnijmy dzisiaj, jakżeż aktualną wypowiedź z audiencji generalnej papieża Benedykta XVI, z 14 grudnia 2005 r. Że „również ciemność, w której trudno chodzić i widzieć jest ogarnięta spojrzeniem Pana istnienia i czasu... Jest to zatem bliskość nie oznaczająca sądu, który wywołuje przerażenie, lecz będąca wsparciem i wyzwoleniem”. Maryjo, prowadź!

31 marca 2020 r.
W tym czasie, który przeżywamy odkryjmy na nowo cnotę cierpliwości. Cierpliwość Boga wobec człowieka wyraża się miłością miłosierną. Zaś patron jutrzejszego dnia, św. Hugo z Grenoble powie, że cierpliwość wobec innych jest praktykowaniem miłości, cierpliwość wobec siebie samego jest nadzieją, która pokonuje różne trudności, a cierpliwość wobec Boga oznacza wiarę, która zwycięża świat.

30 marca 2020 r.
W duchu poezji ks. prof. Jerzego Szymika chciałbym zaznaczyć: Bóg Ojciec pisał Palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach. Syn Boży pisał palcem po ziemi, wyznaczając granicę życia, moralności i śmierci. Czy pandemia, której doświadczamy nie przypomina o tych samych granicach i odpowiedzialności przed Bogiem? Matko „nowego stworzenia”, módl się za nami!

29 marca 2020 r.
W Ewangeliach spotykamy dwa miejsca, kiedy Jezus zapłakał. Pierwsze, nad miastem, nad Jerozolimą, że nie rozpoznało czasu nawiedzenia swego, nawiedzenia Boga. A drugie przy grobie Łazarza. W tradycji wiary Kościoła spotykamy również wizerunki i figury Matki Bożej Płaczącej. Wspomnijmy tylko La Salette, czy obraz Matki Bożej Częstochowskiej płaczącej w Katedrze Lubelskiej. Czyli każda łza, każde ludzkie cierpienie nie jest obojętne Sercu Bożemu i Sercu Matki.

28 marca 2020 r.
Kto na wzór Maryi zawierza siebie w posłuszeństwie Bogu, to wtedy ma odwagę stanąć wobec najtrudniejszych chwil swojego życia i wszelkich doświadczeń. Tak, jak Ona poprzez Drogę Krzyżową Syna i Golgotę. Maryjo, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, módl się za nami!

27 marca 2020 r.
Z pewnością na długi czas pozostaną w nas obrazy zarówno pustej Bazyliki Świętego Piotra, całego placu przed Bazyliką tak, jak i naszej kaplicy, i naszych świątyń i kaplic. A jak powiedział Ojciec Święty Franciszek ten czas nie musi być i nie może być stracony. Bo istnieje język wielu prostych i bardzo ważnych słów, i gestów, które trzeba ocalić. I ten Wielki Post daje nam taką okazję w naszych wspólnotach. Wszystkim z serca błogosławimy.

25 marca 2020 r.
Poświęcenie Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

24 marca 2020 r.
Znane nam jest powiedzenie Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość”. Dzisiaj chcemy dopełnić. Ten czas to odpowiedzialność, która uznaje wartość nie tylko siebie samego w takim, czy innym zachowaniu i obronie przed „koronawirusem”. Ale to jest uznanie drugiego człowieka jako wartość przed Bogiem.

23 marca 2020 r.
Dwadzieścia lat temu, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Nazaretu. Tam, gdzie zaczął się Nowy Testament i wskazał na tajemnicę Nowego Przymierza, które spełniło się na Golgocie, w tym samym Ciele i Krwi. Dziękował Bogu za Eucharystię - Ciało i Krew codziennie ofiarowaną na ołtarzach świata. Panie, przymnóż nam wiary! Maryjo, prowadź!

2020-01-09 13:26

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Hiszpania: biskupi wzywają do zaniechania prac parlamentu nad legalizacją eutanazji

2020-09-15 17:48

[ TEMATY ]

apel

Hiszpania

eutanazja

AR

Biskupi Hiszpanii wezwali parlamentarzystów do zaniechania prac nad legalizacją eutanazji. Wyrazili też przekonanie, że doprowadzenie do zatwierdzenia eutanazji doprowadzi do „braku szacunku dla ludzkiego życia” w Hiszpanii.

- Dążenie do legalizacji eutanazji ogranicza pojęcie człowieczeństwa i daje pole wolności, która nie ma związku z odpowiedzialnością – napisał w komunikacie hiszpański episkopat, przypominając, że piątkowe odrzucenie w niższej izbie parlamentu, Kongresie Deputowanych, projektu ustawy o opiece paliatywnej otwiera drogę dla legalizacji eutanazji. Podkreślili, że nie istnieje pojęcie osób nieuleczalnie chorych, „którymi nie można się zaopiekować”.

Debata nad legalizacją eutanazji rozpoczęła się w Hiszpanii w lutym, czyli na krótko przed wybuchem pandemii koronawirusa. Autorem projektu ustawy omawianej w Kongresie Deputowanych jest rząd Pedra Sancheza, opierający się o koalicję socjalistów i radykalnie lewicowego bloku Unidas Podemos. Projekt ustawy o eutanazji, którą rząd Sancheza nazywa „prawem do godnej śmierci”, jest trzecią od 2017 r. próbą zalegalizowania tzw. śmierci wspomaganej w Hiszpanii.

Projekt ustawy rządu Sancheza przewiduje, że zabieg eutanazji byłby finansowany przez państwo i przeprowadzany zarówno w publicznych, jak i prywatnych szpitalach. Miałby dotyczyć osób „przewlekle i nieuleczalnie chorych, których cierpienia nie można uśmierzyć”. Według dokumentu do przeprowadzenia zabiegu tzw. śmierci wspomaganej niezbędna byłaby zgoda pacjenta, a także pozytywna opinia co najmniej dwóch lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy eutanazja miałaby miejsce w okresie nie dłuższym niż 32 dni od złożenia wniosku przez pacjenta o tzw. śmierć wspomaganą. Projekt przewiduje, że lekarze będą mogli odmówić udziału w eutanazji na podstawie klauzuli sumienia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

Karol Porwich/Niedziela

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

Zróbcie pierwszy krok. Możecie odnowić Wasze małżeństwo

2020-09-18 14:04

Fot. Zatrzymaj się w biegu/FB

Justyna i Darek Kempińscy podzielą się swoimi doświadczeniami bycia rodziną

Justyna i Darek Kempińscy podzielą się swoimi doświadczeniami bycia rodziną

Drodzy małżonkowie, to ostatni dzwonek, aby wziąć udział w misji o kryptonimie „piękne małżeństwo”. Zamiast o sprzątaniu, gotowaniu i odrabianiu lekcji z dziećmi, pomyślcie nad tym, żeby zainwestować w swój związek.

W parafii św. Augustyna przy ul. Sudeckiej, rozpoczyna się dzisiaj (18 września) jubileuszowa, 10-ta edycja kursu „Zatrzymaj się w biegu”. Na g. 19:15 zaproszeni są małżonkowie w każdym wieku, bez względu na staż. Pierwsza konferencja odbędzie się w kościele. Ze względu na pandemię nie będzie zorganizowana opieka nad dziećmi.

Dzisiejszego wieczoru Justyna i Darek Kempińscy podzielą się swoimi doświadczeniami bycia rodziną. Opowiedzą o komunikacji w małżeństwie. Bez zbędnej teorii i wielkich haseł, tylko same konkrety.

Dlaczego te spotkania pomagają odnowić relacje między mężem i żoną? Ponieważ są one przygotowane przez tych, którzy praktykują dialog na co dzień. - My jako małżeństwa z Domowego Kościoła widzieliśmy to, że wśród naszych znajomych różnie się dzieje. Zastanawialiśmy się, dlaczego nasze znajome małżeństwa z wieloletnim stażem stawały na krawędzi rozstania – mówi Sławko Grekow, jeden z współorganizatorów.

Stąd problematyka poruszana podczas konferencji opiera się na konkretnych przykładach z życia zwykłej rodziny. Zapisać się na kurs można tuż przed samym rozpoczęciem. Wystarczy Wasza wspólna decyzja, jeden krok, który może zmienić Wasze życie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję