Reklama

Polska

Abp Depo: „Niedziela” jest żywym świadectwem wiary Kościoła częstochowskiego

Wskazywanie drogi do „przystani prawdy” w epoce „chaosu aksjologicznego” oraz „hałasu słów” jest głównym celem Tygodnika Katolickiego „Niedziela” - przypomniał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski w liście pasterskim z okazji 95. rocznicy powstania czasopisma. List zostanie odczytany w niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji częstochowskiej.

2021-04-17 17:45

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

95 lat Niedzieli

jubileusz 95‑lecia

Abp Depo przypomniał, że we wspólnocie Kościoła częstochowskiego wszyscy są wezwani do radosnego a zarazem odważnego zbawczego świadectwa za pomocą wszystkich dostępnych środków. „Nasze świadectwo wiary musi zabrzmieć i dotrzeć do współczesnego człowieka także za pomocą środków społecznej komunikacji” – napisał abp Depo i dodał: „Bez ich użycia ewangeliczne orędzie zostaje zamknięte w ścianach naszych kościołów, jak światło ukryte pod korcem a nie umieszczone na świeczniku i nie może oświecić tych wszystkim, którzy żyją w wielkim domu ludzkości”.

Metropolita częstochowski podkreślił, że rozumiał to doskonale pierwszy biskup częstochowski Teodor Kubina i odczytał z właściwą sobie przenikliwością konieczność posługiwania się prasą w ewangelizacji. Dlatego w roku 1926 powołał do życia Katolicki Tygodnik „Niedziela”. Tygodnik narodził się wraz z diecezją częstochowską i od jej początków, jak podkreślił arcybiskup, zaczął „przemawiać” zgodnie z pragnieniem jej założyciela.

Reklama

„Diecezja bowiem, pisał bp Teodor Kubina, by skutecznie działać, potrzebowała głosu, który mógłby wciąż się odzywać i docierać do każdej parafii i do każdego domu katolickiego. Potrzebowała głosu, który by nieustannie nawoływał do jedności i solidarności diecezjalnej, potrzebowała głosu, który by wciąż budził, wzmacniał i pogłębiał życie diecezjalne, potrzebowała głosu, przez który by biskup stale mógł przemawiać do milionowej rzeszy swoich diecezjan, potrzebowała głosu, za pomocą którego mogłaby opowiadać o swoich troskach i nadziejach, o swoich potrzebach i dokonanych dziełach, o grożących religii świętej niebezpieczeństwach i odniesionych w walce o Królestwo Chrystusowe zwycięstwach” – napisał arcybiskup.

Zaznaczył, że „głos „Niedzieli” przybierający formę słowa drukowanego był przede wszystkim echem Bożego Słowa, w świetle którego podejmowano na jej łamach bardzo bogatą i różnorodną problematykę chrześcijańskiego życia indywidualnego i społecznego”.

„Był to również głos szczególny, dający się słyszeć spod Jasnej Góry; głos Matki Najświętszej kierowany do swoich dzieci. Głos „Niedzieli” był głosem Kościoła, przedłużeniem głosu Ojca świętego, biskupów i kapłanów. Był to wreszcie potężny głos miłości do Ojczyzny na poszczególnych etapach jej najnowszej historii, stającej przed coraz to nowymi zagrożeniami” – podkreślił abp Depo.

Reklama

Arcybiskup przypomniał, że głos tygodnika w sposób nieskrępowany rozbrzmiewał głos w latach 1926-1939 pod redakcją ks. Wojciecha Mondrego i ks. Stanisława Gałązki. Natomiast zamilkł w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. W latach powojennych 1945-1953 ten głos „Niedzieli” redagowanej ks. Antoniego Marchewkę był krępowany i ograniczany przez cenzurę i różnego rodzaju szykany, a nawet uwięzienie jej redaktora naczelnego. Wreszcie tygodnik został zmuszony przez system komunistyczny do milczenia przez długie 28 lat (1953-1981).

„Reaktywowanie „Niedzieli” na fali wiosny „Solidarności” wskutek usilnych starań biskupa Stefana Bareły rozpoczęło okres jej niezwykłego rozwoju jakościowego i ilościowego pod redakcją ks. Infułata Ireneusza Skubisia w latach 1981-2014. To wówczas „Niedziela” osiągnęła swoje apogeum, gdy chodzi o nakład i ilość edycji diecezjalnych. Nastąpiło także poszerzenie jej zasięgu, z wymiaru diecezjalnego do wymiaru ogólnopolskiego, a nawet międzynarodowego. Rozwinęła się także wówczas jako instytucja multimedialna z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym, z własną serię wydawniczą „Biblioteki Niedzieli”. W latach 2014-2019 wiernie tę linię pisma kontynuowała redaktor Lidia Dudkiewicz. Obecnie od 2019 roku, to bogate dziedzictwo „Niedzieli” podejmuje i twórczo rozwija na miarę współczesnych wyzwań redaktor naczelny ks. Jarosław Grabowski” – pisze arcybiskup i wskazuje, że „zapotrzebowanie na „Niedzielę” wydaje się być dzisiaj nie mniejsze, jeśli nie większe, niż w przeszłości”.

„W epoce „chaosu aksjologicznego” oraz „hałasu słów”, nasza wspólnota archidiecezjalna i Kościół w Polsce oczekuje, by w sposób jednoznaczny głosić niezmienne wartości zakodowane przez Stwórcę w prawie naturalnym oraz w objawionym prawie moralnym. Stałość i wierność Ewangelii w epoce zmienności, proklamowanej jako paradygmat współczesnych czasów jawi się jako najlepsza służba człowiekowi i Kościołowi. Niech więc nadal głównym celem „Niedzieli” będzie wskazywanie drogi do „przystani prawdy” – zaapelował arcybiskup.

Metropolita częstochowski podkreślił, że za wskazaniem św. Jana Pawła II „Niedziela” powinna włączyć się w dzieło ewangelizacji i promocji tych wartości, które często są podważane przez prasę propagującą fałszywy model ludzkiej wolności.

Arcybiskup zaznacza, że „Niedziela” stojąc na straży największych i najświętszych wartości powinna bronić społeczeństwo katolickie w tym czasie konfrontacji wiary z niewiarą. „Byśmy wsparci jej przekazem nie lękali się jakiejkolwiek formy wypowiedzianych Kościołowi wojen kulturowo-światopoglądowych i nie pozwolili sobie zamknąć ust w głoszeniu prawdy. Byśmy nie pozwolili sobie narzucić ideologii z gruntu antyboskiej, a zarazem antyludzkiej i nie ulegli powiewom mody, oszustwa, liberalizmu i postępującej sekularyzacji”– pisze arcybiskup i dodaje: „Niech za każdym tekstem wydrukowanym na łamach „Niedzieli” stoi żywe świadectwo wiary, którego mocy nie sposób odrzucić, bo niesie ono prawdę, która wyzwala i miłość miłosierną, która usprawiedliwia grzesznika. Tylko wówczas każdy numer „Niedzieli” zdolny będzie wzbudzić wiarę, wiarę uśpioną ożywić, a słabą umocnić”.

Zdaniem abp Depo przekaz Słowa Bożego na łamach tygodnika powinien być pogłębiony i dostosowany do współczesnej mentalności i powinien prowadzić on do dojrzałego przeżywania sakramentów wiary, szczególnie do przeżywania po chrześcijańsku każdej niedzieli, z jej centrum jaki stanowi Eucharystia.

W tym ewangelizacyjnym posłannictwie „Niedziela” powinna być przykładem posługiwania się językiem proponowanym przez papieża Franciszka, szczególnie wobec młodych ludzi. „Jest to język bliskości i bezinteresownej miłości, który dotyka serca, dociera do życia, daje życie, rozbudza nadzieję i pragnienia i zdolny jest urzeczywistnić kerygmat w sposób właściwy dla współczesnej młodzieży” – przypomniał abp Depo.

„Ewangelizując w ten sposób owocnie, ale zawsze w duchu pokory, niechaj nasz Tygodnik stara się głosić niezmienne prawdy boskie przy uwzględnieniu wszystkich ograniczeń i uzależnień, którym podlega współczesny człowiek. Docierając do coraz to nowych czytelników i nie gubiąc tych, którzy są jej od lat wierni, „Niedziela” niech trafi także do poranionych umysłów i serc ludzkich, wchodząc w dialog z niewierzącymi, wątpiących umacniając w wierze, a wierzących, zapalając do bycia uczniami-misjonarzami Chrystusa. Wówczas to więź między czytelnikami a naszym Tygodnikiem będzie nie tylko coraz szersza ale także coraz głębsza i owocniejsza” – podkreślił.

„Czytajcie „Niedzielę”! Propagujcie jej lekturę! Prenumerujcie ją w formie papierowej i elektronicznej. Posługujcie się jej treściami w głoszeniu wiary i w jej obronie! Kochajcie Niedzielę! To nasze wspólne dobro, którego nie godzi się lekceważyć, z którego nie sposób nie czerpać i którym nie sposób się nie dzielić. To szczególnego rodzaju „zwornik”, który może nas jeszcze bardziej zjednoczyć w Kościele częstochowskim” – zaapelował arcybiskup i zachęcił do modlitwy w intencji dzisiejszych twórców tygodnika, o odwagę wiary i moc świadectwa.

„Z okazji tegorocznego jubileuszu pragnę wdzięcznym sercem i modlitwą ogarnąć tych wszystkich, którzy od początku tworzyli i nadal współtworzą odzyskaną z ucisku totalitaryzmów „Niedzielę”. Wyrażam także głęboką wdzięczność wobec wszystkich, którzy dostrzegali, w tym naszym tygodniku „wielki dar Bożej Opatrzności dla naszego Narodu”, jak określił „Niedzielę” papież Franciszek (06.04. 2016 r.). Dziękuję także wszystkim czytelnikom słowami św. Jana Pawła II, za to że „biorą [ten] Tygodnik do ręki w poszukiwaniu Dobrej Nowiny, znajdując na jego łamach miejsce dla wyrażenia swojej wiary i głębi ducha (29.06.1996)” - napisał arcybiskup i zawierzył dzieło tygodnika Maryi „Pierwszej Redaktorce” „Niedzieli”.

Pierwszy numer tygodnika ukazał się 4 kwietnia 1926 r. W historii pisma redaktorami naczelnymi „Niedzieli” byli: ks. Wojciech Mondry (1926-37), ks. Stanisław Gałązka (1937-39), ks. Antoni Marchewka (1945-53), ks. Ireneusz Skubiś (1981-2014), Lida Dudkiewicz (2014-19), od marca 2019 r. funkcję tę pełni ks. dr Jarosław Grabowski.

Po aresztowaniu przez władze komunistyczne w 1947 r. ks. Antoniego Marchewki zastępowali go na stanowisku redaktora naczelnego „Niedzieli” ks. Marian Rzeszewski i ks. Władysław Soboń.

W ciągu 95 lat istnienia „Niedziela” była zmuszona trzykrotnie zawiesić swoją działalność: w okresie II wojny światowej (1939-45), w okresie PRL (1953-81) oraz w stanie wojennym (grudzień 1981). Szczególną rolę w dziejach „Niedzieli” odegrała również znana pisarka katolicka Zofia Kossak-Szczucka, która współredagowała pismo w 1945 r.

Po 28 latach milczenia spowodowanego decyzją komunistycznej władzy w naszym kraju Bp Stefan Bareła był również orędownikiem wznowił działalności tygodnika „Niedziela”. Tygodnik został wznowiony dopiero w 1981 roku – pierwszy numer ukazał się 7 czerwca. Redaktorem naczelnym został ks. Ireneusz Skubiś.

Po wprowadzeniu stanu wojennego czasopismo zostało ponownie zawieszone. Wznowienie wydawania pisma nastąpiło 21 marca 1982 r. W czasie wyborów w 1989 r. redakcja wspierała kandydatów "Solidarności". W latach 90. XX wieku nastąpił rozwój czasopisma, które zaczęło wydawać dodatki diecezjalne, Moje Pismo Tęcza dla dzieci oraz dwie serie wydawnicze: "Biblioteka Niedzieli" (od 1993) oraz "Zeszyty Niedzieli" (od 1996).

Dzisiaj „Niedziela” to tygodnik katolicki o zasięgu ogólnopolskim i polonijnym, to instytucja multimedialna z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym. To tygodnik posiadający własną serię wydawniczą „Biblioteki Niedzieli”.

Ocena: +5 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Msza św. w intencji dziennikarzy i świata mediów

[ TEMATY ]

dziennikarze

abp Wacław Depo

wellphoto/fotolia.com

Dziennikarze i pracownicy mediów zgromadzą się na wspólnej modlitwie i Mszy św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego i przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, 20 stycznia (sobota) o godz. 7.30 w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

Spotkanie modlitewne odbędzie się w związku ze świętem ich patrona, św. Franciszka Salezego.

CZYTAJ DALEJ

Św. Izydor z Sewilli - patron internautów

Niedziela włocławska 14/2004

Św. Izydor uznawany jest za patrona programistów i internautów, gdyż, jak się uważa, stworzył pierwszą w dziejach bazę danych.
Hiszpańscy informatycy z Służby Obserwacyjnej Internetu w Barcelonie, inspirowani wskazówkami i zaleceniami Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu, obrali św. Izydora z Sewilli, biskupa i doktora Kościoła (ok. 554-636), jako patrona Internetu. Przemawia za tym, ich zdaniem, najbardziej znane dzieło świętego - Etymologiarum libri XX seu Origines - uporządkowany zbiór wiadomości z różnych dziedzin wiedzy i życia oraz umiejętności praktycznych, ułożony podobnie, jak współczesne bazy danych.
Św. Izydor był biskupem w Sewilli, która od V w. pozostawała stolicą arcybiskupstwa. Rodzina św. Izydora dała Kościołowi czworo świętych - 3 braci i siostrę: Izydora, Leandra, Fulgencjusza i Florentynę.
Leander, jako arcybiskup Sewilli, po śmierci rodziców zajął się wychowaniem młodszego rodzeństwa. Po jego śmierci w 599 r. metropolitą Sewilli został wybrany Izydor. Jako pasterz archidiecezji rządził nią przez 37 lat. Na szczególną uwagę zasługuje zwołany przez niego w 633 r. synod w Toledo, który zaowocował m.in. ujednoliceniem liturgii.
Całe życie św. Izydora było wielkim hymnem na cześć Boga, którego miłował i wielbił. Tuż przed śmiercią prosił, aby zaniesiono go do katedry, gdzie w obecności biskupów pomocniczych, kapłanów i zgromadzonego ludu zdjął szaty biskupie, założył wór pokutny, posypał głowę popiołem, odbył publiczną spowiedź i przyjął Komunię św. pod dwiema postaciami. Pożegnał się ze wszystkimi. Zmarł po czterech dniach, 4 kwietnia 636 r. Miał 82 lata. Został pochowany obok swojego rodzeństwa - Leandra i Florentyny. W 1063 r. jego relikwie przeniesiono do Leonu, gdzie spoczywają do chwili obecnej. W 1598 r. został kanonizowany, a w 1722 r. papież Innocenty XIII ogłosił go doktorem Kościoła.
Św. Izydor zostawił trwały ślad w literaturze kościelnej. Największym jego dziełem jest Codex etimologiarum, który jest próbą syntezy wiedzy, formą pierwszej naukowej encyklopedii.
Jego wysiłki zmierzające do systematycznego porządkowania wiedzy, zostały przypomniane w XXI w. Przekaz jego myśli wyprzedził wieki.

CZYTAJ DALEJ

Birmańczycy dziękują papieżowi, że przypomina światu o tragedii ich ojczyzny

2021-05-14 17:15

[ TEMATY ]

konflikt

papież Franciszek

Birma

Vatican News

Watykańska konferencja z udziałem siostry Ann Rose

Watykańska konferencja z udziałem siostry Ann Rose

Birmańska zakonnica, której zdjęcie obiegło świat po tym, jak na ulicy padła na kolana przed uzbrojonymi żołnierzami błagając, by nie strzelali do protestującej młodzieży, podziękowała Franciszkowi za to, że modli się za jej ojczyznę. Siostra Ann Rose Nu Tawang wzięła udział w wideokonferencji zorganizowanej przez watykańskie media. Ludzi dobrej woli prosiła o modlitwę za Mjanmę (dawną Birmę), a Watykan i światowe rządy wezwała, by pomogły przywrócić w tym kraju prawdziwą demokrację i bezpieczeństwo.

Siostra Ann Rose wyznała, że padnięcia na kolana przed żołnierzami junty wojskowej nie było gestem słabości, ale pojednania oraz chęci obrony prawdy i sprawiedliwości. Ujawniła, że wojsko wciąż ją kontroluje i śledzi jej pracę w klinice, gdzie posługuje jako pielęgniarka. „Myślę, że moje życie wciąż jest zagrożone. Przełożeni na ile mogą chronią mnie” – mówiła zakonnica podkreślając, że ostatnie wydarzenia bardzo zjednoczyły naród, który pragnie jedynie sprawiedliwości i demokracji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję