Reklama

Watykan

Stolica Apostolska 2014 – najważniejsze wydarzenia

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń z życia Stolicy Apostolskiej i Watykanu w roku 2014.

STYCZEŃ

Nowi kardynałowie. Na ogłoszonej 12 stycznia liście 19 nowych purpuratów z 12 państw znalazło się czterech hierarchów z Kurii Rzymskiej, w tym nowy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej abp Pietro Parolin i prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Gerhard Ludwig Müller, 11 arcybiskupów metropolitów, m.in. z Londynu, Rio de Janeiro, Buenos Aires i Seulu, ale także z Burkina Faso i Wybrzeża Kości Słoniowej, biskup ubogiej diecezji z Haiti oraz trzech zasłużonych dla Kościoła hierarchów, w tym niemal 99-letni abp Loris Capovilla, były sekretarz papieża Jana XXIII. Birety i pierścienie kardynalskie papież Franciszek wręczył im na konsystorzu 22 lutego.

LUTY

Wizyta ad limina polskich biskupów. W dniach 1-8 lutego po raz pierwszy od ponad ośmiu lat spotkali się oni w pięciu grupach z Ojcem Świętym, przedstawiając sytuację w swoich diecezjach. Odwiedzili też poszczególne urzędy Kurii Rzymskiej. W przemówieniu do całego episkopatu 7 lutego papież Franciszek wyraził uznanie dla pracy Kościoła w Polsce, a jednocześnie zachęcił go do nawrócenia duszpasterskiego. Wezwał duszpasterzy, aby zastanowili się, jak pomóc ludziom żyjącym w rozpadających się rodzinach, żeby „nie czuli się wykluczeni z Bożego miłosierdzia, z braterskiej miłości innych chrześcijan i z troski Kościoła o ich zbawienie; nad tym, w jaki sposób pomóc im, żeby nie porzucili wiary i wychowywali swoje dzieci w pełni doświadczenia chrześcijańskiego”, a także do ożywiania ducha misyjnego, do wychodzenia na spotkanie tych, którzy oczekują na Dobrą Nowinę Chrystusa. Zaznaczył, że ten styl apostolski wymaga również ducha ubóstwa, wyrzeczenia, aby być wolnymi w głoszeniu i szczerymi w świadectwie miłosierdzia. Przypomniał słowa Jana Pawła II o tym, że styl życia kapłanów ma być bliski poziomowi rodzin uboższych.

Przygotowania do reformy Kurii Rzymskiej. Rada Kardynałów ( K-9), powołana w 2013 r. jako organ doradczy papieża, który ma mu pomóc w rządzeniu Kościołem i reformie Kurii Rzymskiej, obradowała w dniach 17-19 lutego. Zbierała się w tym roku jeszcze czterokrotnie: 28-30 kwietnia, 1-4 lipca, 15-17 września i 9-11 grudnia. Przedmiotem jej obrad były m.in. procedury mianowania biskupów i funkcjonowanie nuncjatur apostolskich. Dokonano przeglądu kompetencji poszczególnych urzędów Kurii Rzymskiej, zastanawiając się nad ewentualnym połączeniem niektórych z nich. Prawdopodobnie powstaną dwie nowe kongregacje: jedna łącząca dotychczasowe kompetencje papieskich rad ds. świeckich, rodziny i Papieskiej Akademii Życia, druga zaś rad zajmujących się kwestiami społecznymi: Iustitia et Pax, Cor Unum oraz ds. migrantów i podróżujących. Żadna decyzja jeszcze nie zapadła, zaś ostateczna reforma kurii spodziewana jest dopiero w 2016 r.

Reklama

Reforma struktur gospodarczych Stolicy Apostolskiej. Jej celem jest uproszczenie istniejących struktur zarządzania oraz poprawa koordynacji i nadzoru w całej Stolicy Apostolskiej i w Państwie Watykańskim. Ma to doprowadzić do większej przejrzystości i lepszej kontroli wydatków, zgodnie z normami obowiązującymi w świecie finansów, co pozwoli również na lepsze wykorzystanie zasobów, umożliwiając zwiększenie wsparcia dla pracy z osobami ubogimi i zepchniętymi na margines. 24 lutego papież ustanowił Sekretariat ds. Gospodarczych, mający władzę nad wszystkimi działaniami administracyjnymi i gospodarczymi Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego, odpowiedzialny m.in. za przygotowanie ich dorocznego budżetu, a także za planowanie finansowe i różne zadania pomocnicze, takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi i zaopatrzenie. Na jego czele stanął kard. George Pell z Australii. Sekretariat wdrażać będzie dyrektywy Rady ds. Gospodarczych, składającej się z 15 członków, w tym ośmiu kardynałów lub biskupów, odzwierciedlających powszechność Kościoła, oraz siedmiu ekspertów świeckich różnych narodowości o uznanych kompetencjach. W 2015 r. mianowany zostanie także audytor generalny mający uprawnienia do przeprowadzania audytów wszystkich instytucji Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Ponadto w lipcu zdecydowano o włączeniu sekcji zwyczajnej Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) do Sekretariatu ds. Gospodarczych oraz utworzono dwa komitety: jeden, który zbada sytuację funduszu emerytalnego, oraz drugi, który wypracuje reformę funkcjonowania watykańskich mediów.

Reklama

MARZEC

Utworzenie Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Ma ona doradzać papieżowi w sprawach dotyczących zaangażowania Stolicy Apostolskiej w ochronę dzieci i młodzieży oraz opieki duszpasterskiej nad ofiarami nadużyć seksualnych, jakich dopuścili się duchowni. Chodzi zwłaszcza o śledzenie na bieżąco programów ochrony dzieciństwa, o formułowanie propozycji nowych inicjatyw we współpracy z biskupami, konferencjami episkopatu i wyższymi przełożonymi zakonnymi oraz o proponowanie odpowiednich osób do systematycznego wcielania w życie tych inicjatyw – świeckich, zakonnych i księży, mających doświadczenie w dziedzinie ochrony małoletnich, kontaktów z ofiarami, zdrowia psychicznego, stosowania prawa itp. Komisji przewodniczy kard. Seán O’Malley z USA, a wśród jej członków są dwie ofiary nadużyć: Marie Collins z Irlandii i Peter Saunders z Wielkiej Brytanii, a także była polska premier Hanna Suchocka. 7 lipca papież spotkał się w Watykanie z grupą sześciu ofiar pedofilii księży z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

KWIECIEŃ

Reforma banku watykańskiego. Niemiecki finansista Ernst von Freyberg, który w 2013 r. stanął na czele Instytutu Dzieł Religijnych (IOR), rozpoczął „wielkie czyszczenie” tej instytucji z pomocą amerykańskiej firmy doradczej Promontory International. Zamknięto około 1250 spośród 19 tys. kont dotychczasowego banku watykańskiego, który spotykał się z krytyką z powodu transferu kapitałów wartości setek milionów euro do Szwajcarii i innych krajów. Rozważano nawet zamknięcie tej instytucji, jednak 7 kwietnia papież potwierdził, że IOR nadal będzie istniał, wypracowując zysk przeznaczany na pomoc ubogim i szerzenie wiary na świecie. – Pragniemy zapewnić, że IOR nie będzie już w stanie zepsuć reputacji Stolicy Apostolskiej – oświadczył kard. Reinhard Marx, kierujący Radą ds. Gospodarczych. Zapowiedział on, że „prawdziwym bankiem watykańskim” będzie od tej pory Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA). Zapewnił, że zarządzanie funduszami będzie „transparentne i zgodne ze standardami międzynarodowymi”. W lipcu mianowano nowe kierownictwo IOR, które przez najbliższe trzy lata ma dokonać rewizji jego statutów, dążąc do umocnienia jego podstaw biznesowych, stopniowego przeniesienia zarządzania aktywami do nowo utworzonego centralnego Watykańskiego Zarządu Aktywami i skoncentrowania się IOR na doradztwie finansowym i usługach płatniczych dla duchowieństwa, zgromadzeń zakonnych, diecezji oraz pracowników świeckich Watykanu.

Reklama

Papieskie orędzie do Polaków. Przed kanonizacją Jana Pawła II Franciszek zwrócił się 24 kwietnia do jego rodaków za pośrednictwem Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. – Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II – oświadczył papież. Zapowiedział swój przyjazd do Polski w 2016 r. na obchody Światowego Dnia Młodzieży.

Kanonizacja papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Zgromadziła ona 27 kwietnia w Watykanie 800 tys. pielgrzymów z całego świata. Mszę kanonizacyjną z papieżem Franciszkiem odprawiał m.in. papież senior Benedykt XVI, dlatego włoska prasa pisała o „dniu czterech papieży”. W koncelebrze uczestniczyło ok. 150 kardynałów i 1000 biskupów, wśród nich ok. 70 z Polski, oraz 6 tys. księży. Obecne były 93 oficjalne delegacje państwowe. Polskę reprezentował prezydent Bronisław Komorowski, którego dzień wcześniej przyjął Franciszek. Z kolei 19 maja u papieża był premier Donald Tusk.

Reklama

MAJ

Papież odwiedził polski kościół w Rzymie. Msza, jaką Franciszek odprawił 4 maja w kościele św. Stanisława, była dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II. Jednocześnie była to jedna z ośmiu tegorocznych wizyt biskupa Rzymu w parafiach Wiecznego Miasta.

Rok ważnych spotkań ekumenicznych. 8 maja papież przyjął katoliosa Karekina II, zwierzchnika Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, zaś 5 czerwca patriarchę katolikosa Cylicji Arama I, zwierzchnika Ormian na Bliskim Wschodzie. 16 czerwca gościem Franciszka był prymas anglikańskiego Kościoła Anglii abp Justin Welby z Canterbury (ponownie był w Watykanie w grudniu), a wcześniej – 3 kwietnia – królowa Elżbieta II, najwyższy zwierzchnik Kościoła Anglii, a zarazem protektor Szkockiego Kościoła Prezbiteriańskiego. 2 października odwiedził papieża patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mar Dinkha IV. Z kolei 30 października doszło do pierwszego w historii spotkania biskupa Rzymu ze starokatolickimi biskupami należącymi do Unii Utrechckiej. 6 listopada Franciszek przyjął delegację Światowego Aliansu Ewangelicznego, a 13 grudnia – władze Armii Zbawienia. Odbyło się też kilka spotkań papieża z prawosławnym patriarchą Bartłomiejem z Konstantynopola (w Jerozolimie, Watykanie i Stambule). W październiku Ojciec Święty rozmawiał też z prawosławnym metropolitą Hilarionem, przewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

Sukcesy w walce z przestępstwami finansowymi. Watykański Urząd Informacji Finansowej (AIF) w raporcie ze swej działalności w 2013 r. podkreślił, że znacząco wzmocniono instrumenty prawne i instytucjonalne w skutecznej walce z przestępstwami finansowymi, a także rozwinięto współpracę międzynarodową odpowiednich urzędów watykańskich z ich partnerami zagranicznymi. Ponadto ulepszono monitoring potencjalnych nieprawidłowości finansowych. Zdaniem dyrektora AIF René Brülharta „ocena dokonana w grudniu 2013 r. przez Moneyval, komitet ekspertów Rady Europy ds. oceny działań przeciwko praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także nasze statystyki pozwalają stwierdzić, że dziś funkcjonuje prawidłowy i właściwy system zapobiegania przestępstwom finansowym i ich zwalczania. System, który odpowiada standardom międzynarodowym”. W czerwcu papież całkowicie zmienił skład zarządu AIF, zaś w listopadzie Brülhart został prezesem urzędu, zastępując poprzedniego szefa tej instytucji kard. Attilio Nicorę.

Reklama

CZERWIEC

Spotkanie modlitewne w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie i na świecie. Odbyło się ono 5 czerwca w Ogrodach Watykańskich z udziałem papieża Franciszka, prezydentów Izraela – Szymona Peresa, i Autonomii Palestyńskiej – Mahmuda Abbasa, oraz prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja. – Jest to spotkanie, które odpowiada na żarliwe pragnienie wszystkich tęskniących za pokojem i marzących o świecie, w którym ludzie mogą żyć jak bracia, a nie jak przeciwnicy i nieprzyjaciele – stwierdził Franciszek. Podkreślił, że ofiary konfliktów i przyszłe pokolenia domagają się od odpowiedzialnych za świat współczesny „odwagi pokoju”. Wskazał, że ludzkie siły w tym dziele nie wystarczają i trzeba prosić Boga o pomoc w przełamaniu spirali nienawiści i przemocy. – Ale by wypowiedzieć słowo „brat”, wszyscy musimy podnieść oczy do nieba i rozpoznać siebie jako dzieci jednego, tego samego Ojca – powiedział papież.

LIPIEC

Więcej kobiet w Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Działa ona przy Kongregacji Nauki Wiary. Jej celem jest analizowanie na potrzeby Stolicy Apostolskiej najważniejszych problemów współczesnej teologii. W ogłoszonym 26 lipca jej nowym składzie na pięcioletnią kadencję 2014-2019 znalazło się pięć teolożek, a nie dwie, jak w poprzedniej kadencji. Oprócz dwóch sióstr zakonnych (s. Prudence Allen z USA i s. Alenki Arko – Słowenki mieszkającej w Rosji) są też trzy teolożki świeckie (Moira Mary McQueen – Kanada/Wielka Brytania, Tracey Rowland – Australia, i Marianne Schlosser – Niemka mieszkająca w Austrii). Z Polski członkiem komisji został ks. prof. Krzysztof Góźdź z KUL.

Reklama

SIERPIEŃ

Stolica Apostolska ostro o działaniach dżihadystów. W wydanym 12 sierpnia oświadczeniu Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skrytykowała zbrodnicze działania Państwa Islamskiego w Iraku. Podkreśliła z mocą, że nic „nie usprawiedliwia takiego barbarzyństwa, a już na pewno nie religia” i że stanowi ono najpoważniejszy grzech przeciwko ludzkości i przeciwko Bogu. Wezwała muzułmańskich zwierzchników religijnych do odważnego, jednogłośnego i jednoznacznego potępienia tych zbrodni i odwoływania się do religii dla ich usprawiedliwienia. „Inaczej jaką wiarygodność będą miały religie, ich wyznawcy i ich zwierzchnicy? Jaką wiarygodność będzie miał wówczas dialog międzyreligijny, cierpliwie prowadzony w minionych latach?” – pytają retorycznie autorzy oświadczenia. Również w swym bożonarodzeniowym liście do katolików bliskowschodnich z 23 grudnia papież zdecydowanie potępił działania terrorystów z Państwa Islamskiego i popełniane przez nich niewyobrażalne zbrodnie.

Powstała komisja ds. reformy kanonicznego procesu małżeńskiego. Ma ona przygotować propozycję uproszczenia jego procedur i usprawnienia, przy jednoczesnym zachowaniu zasady nierozerwalności małżeństwa. Przewodniczy jej dziekan Roty Rzymskiej ks. prał. Pio Vito Pinto.

WRZESIEŃ

Trzeba użyć siły, by powstrzymać agresję. Przemawiając 30 września w Nowym Jorku na 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin wezwał do wzmocnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak by była w stanie wspierać i zachowywać pokój. Wymieniając konflikty w Iraku, Syrii i na Ukrainie, kard. Parolin uznał za „dozwolone i niecierpiące zwłoki powstrzymanie agresji przez wielostronne działania i proporcjonalne użycie siły”. Przypominając o przyjętej w 2005 r. przez Narody Zjednoczone zasadzie „odpowiedzialności za ochronę”, która ma na celu powstrzymanie okrutnych zbrodni i ochronę ludności cywilnej tam, gdzie państwo nie chce lub nie jest w stanie tego zrobić, skrytykował weta stawiane w Radzie Bezpieczeństwa i obojętność niektórych państw, uniemożliwiające podjęcie koniecznych działań w tym celu.

Reklama

PAŹDZIERNIK

III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Odbyło się ono 5-19 października nt. „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. Uczestniczył w nim m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Ożywioną dyskusję wzbudziła kwestia dopuszczenia – pod określonymi warunkami – osób rozwiedzionych, które zawarły nowe cywilne związki małżeńskie, do komunii św., a także propozycje sposobów traktowania osób homoseksualnych w Kościele. Dotyczące tych spraw trzy punkty relacji końcowej („Relatio Synodi”), podsumowującej w 62 punktach dwutygodniową dyskusję, nie uzyskały dwóch trzecich głosów uczestników zgromadzenia. Podczas obrad – komentował sekretarz specjalny zgromadzenia abp Bruno Forte – „panowała wielka wolność słowa, wyrażano różne akcenty i stanowiska. Ale wszyscy jesteśmy pasterzami i dążymy do dobra ludzi, wszyscy troszczymy się o połączenie doktryny i miłosierdzia, bez popadania w rygoryzm albo pobłażliwość – pokusy, o których mówił papież w końcowym przemówieniu”.

„Relatio Synodi” stała się jednocześnie pierwszą częścią dokumentu przygotowawczego („Lineamenta”) kolejnego Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, jakie odbędzie się w październiku 2015 r. nt. „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Drugą częścią jest kwestionariusz złożony z 46 szczegółowych pytań dotyczących treści relacji końcowej. Poprzedza je pytanie wstępne o to, czy „opis rzeczywistości rodziny zawarty w «Relatio Synodi» odpowiada temu, co zauważa się w dzisiejszym Kościele i społeczeństwie” oraz „jakie brakujące aspekty mogłyby zostać włączone”. Wyniki tej konsultacji powinny zostać nadesłane do Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów do 15 kwietnia 2015 r., aby mogły posłużyć do przygotowania dokumentu roboczego („Instrumentum laboris”) październikowego zgromadzenia.

Reklama

Beatyfikacja papieża Pawła VI. Odbyła się ona 19 października w Watykanie. W uroczystości wziął udział papież senior Benedykt XVI, który jest jednym z trzech nadal żyjących kardynałów mianowanych przez Pawła VI. Na ołtarz przyniesiono relikwie nowego błogosławionego – krew, która ściśle zespoliła się z podkoszulką papieża podczas zamachu na jego życie na lotnisku w Manili. 27 listopada 1970 r. przebrany za księdza boliwijski malarz ranił Pawła VI kordzikiem w pierś w chwili, gdy Ojciec Święty wysiadał z samolotu. Rana nie była jednak ciężka i papież zdecydował się kontynuować swoją podróż apostolską. Bł. Paweł VI, który rządził Kościołem w latach 1963-1978, jest 90. papieżem wyniesionym na ołtarze. Oprócz 80 świętych jest 10 błogosławionych biskupów Rzymu spośród 264, jakich miał Kościół katolicki.

LISTOPAD

Wiek emerytalny biskupów. Papież potwierdził wydane jeszcze przez Pawła VI w 1966 r. normy prawne dotyczące ustępowania biskupów z zajmowanego stanowiska po osiągnięciu przez nich 75. roku życia. Dotyczą one zarówno biskupów diecezjalnych i pomocniczych, jak i kardynałów i innych hierarchów pełniących różne stanowiska w Kurii Rzymskiej. Jednocześnie Franciszek uściślił dotychczasowe przepisy. Przyjęcie rezygnacji przez papieża skutkuje ustąpieniem „również ze wszystkich innych urzędów na szczeblu krajowym”, sprawowanych „ze względu na pełniony urząd duszpasterski”. W niektórych szczególnych okolicznościach kompetentne władze mogą uznać za konieczne poprosić biskupa, aby przedłożył prośbę o ustąpienie, po zapoznaniu go z powodami takiej prośby i uważnym wysłuchaniu w braterskim dialogu jego racji. Również kardynałowie – zarówno ci, którzy stoją na czele urzędów kurialnych, jak i ci, którzy pełnią inne funkcje z nominacji papieskiej – są proszeni z chwilą ukończenia 75 lat o przedstawienie na ręce papieża prośby o zgodę na ich ustąpienie. Granica 75 lat dotyczy także szefów urzędów kurialnych niebędących kardynałami oraz sekretarzy tych urzędów, podczas gdy inni członkowie tych dykasterii mają ustępować po osiągnięciu 80. roku życia.

Reklama

Rok Życia Konsekrowanego. Rozpoczął się on 30 listopada i potrwa do 2 lutego 2016 r., a więc ponad 14 miesięcy. Ze względu na podróż Ojca Świętego do Turcji inauguracyjnej Eucharystii w Bazylice św. Piotra w Watykanie przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. Joao Braz de Aviz. Franciszek wystosował specjalne wideoprzesłanie, wyemitowane podczas czuwania w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Wyraził nadzieję, że rok ten będzie okazją do dowartościowania i rozwijania cennego daru, jakim jest powołanie do życia konsekrowanego. – Postawcie Chrystusa w centrum swojego życia – powiedział Franciszek – ponieważ życie konsekrowane polega w istocie na osobistym przyjęciu Jego samego.

GRUDZIEŃ

Deklaracja przywódców religijnych przeciw współczesnemu niewolnictwu. Papież Franciszek, prymas Wspólnoty anglikańskiej abp Justin Welby oraz inni przywódcy religijni (prawosławni, żydowscy, muzułmańscy, hinduistyczni i buddyjscy) z całego świata podpisali 2 grudnia w Watykanie wspólną deklarację wzywającą do zwalczenia raz na zawsze współczesnego niewolnictwa do 2020 r. Inicjatywa ta powstała w ramach istniejącej od marca sieci Global Freedom Network (GFN). Deklaracja podkreśla, że współczesne niewolnictwo, którym są handel ludźmi, przymusowa praca i prostytucja, handel ludzkimi organami, a także wszelkie relacje, które naruszają poszanowanie dla podstawowego przekonania o równości, wolności i godności wszystkich ludzi, jest „zbrodnią przeciwko ludzkości” i powinno być za nią uznane przez każdego i przez wszystkie narody. Zapewnia o wspólnym zaangażowaniu w inspirowaniu duchowych i praktycznych działań wszystkich religii i ludzi dobrej woli w wykorzenieniu współczesnego niewolnictwa.

Reklama

Sprawa abp. Józefa Wesołowskiego. Prawda musi zwyciężyć – zapewnił 3 grudnia Franciszek prokuratora generalnego Dominikany Francisco Domingueza Britę. O dochodzeniu w sprawie byłego nuncjusza apostolskiego w tym kraju oskarżanego o nadużycia seksualne wobec małoletnich prokurator rozmawiał z promotorem sprawiedliwości Trybunału Państwa Miasta Watykańskiego w ramach współpracy międzynarodowej organów prowadzących śledztwo. Wymiar sprawiedliwości Państwa Watykańskiego dokonał już pierwszego przesłuchania oskarżonego i zapowiedział, że dojdzie do kolejnych. Nie wyklucza zwrócenia się o międzynarodową pomoc prawną, aby uzyskać dalsze informacje w tej sprawie. Po okresie tymczasowego aresztowania abp Wesołowski ma pewną swobodę poruszania się, ale jedynie na terenie Państwa Watykańskiego. Za swoje czyny został on już ukarany przez Kongregację Nauki Wiary wydaleniem ze stanu duchownego – najwyższą karą, jaka może spotkać duchownego w Kościele katolickim. Odwołał się jednak od tej decyzji, a jego odwołania Kongregacja jeszcze nie rozpatrzyła. Dopiero potem rozpocznie się proces karny przed Trybunałem Państwa Watykańskiego. Byłemu dyplomacie grozi kara od 6 do 7 lat więzienia.

Reklama

Papież przeciwny odstraszaniu nuklearnemu. W przesłaniu do uczestników wiedeńskiej konferencji nt. humanitarnych skutków użycia broni jądrowej (8-9 grudnia) Franciszek stwierdził, że groźba wzajemnego zniszczenia nie może być podstawą etyki braterstwa i pokojowego współistnienia ludów i narodów. Wyjaśnił, że „pokój musi być budowany na sprawiedliwości, rozwoju społeczno-gospodarczym, wolności, poszanowaniu podstawowych praw człowieka, udziale wszystkich w sprawach publicznych i budowaniu zaufania między narodami”. – Jestem przekonany, że pragnienie pokoju głęboko zakorzenione w ludzkim sercu wyda owoc w postaci zakazu broni jądrowej – stwierdził papież. Wyraził przekonanie, że „świat bez broni nuklearnej jest możliwy”. Obecnie na świecie jest 17 tys. bomb atomowych.

Największy sukces watykańskiej dyplomacji od 30 lat. Stało się nim doprowadzenie do odmrożenia nieistniejących od 1961 r. stosunków dyplomatycznych między USA i Kubą. Papież Franciszek osobiście odegrał w tym decydującą rolę, gdyż podjął inicjatywę wysłania listów do prezydentów Baracka Obamy i Raula Castro. Wezwał w nich do przezwyciężenia problemów w stosunkach między obu państwami; znalazł też właściwy sposób zmniejszenia dystansu i zbliżenia obu stron, jakim stała się wzajemna wymiana więźniów. W Watykanie goszczono delegacje obu krajów, i to właśnie podczas tych rozmów miało dojść do przełomu. Ostatnim porównywalnym sukcesem watykańskiej dyplomacji było zakończenie w 1984 r. sporu granicznego między Chile i Argentyną o trzy wysepki o znaczeniu strategicznym w kanale Beagle. Mediatorem był wówczas osobisty wysłannik św. Jana Pawła II kard. Antonio Samore, szef dyplomacji watykańskiej w latach 1953-67.

Opracował Paweł Bieliński

2014-12-31 17:08

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

O. Gumpel: otwarcie archiwów obali wiele fake newsów o Piusie XII

[ TEMATY ]

Watykan

archiwum

Radio Watykańskie

Otwarcie archiwów watykańskich przyczyni się do bardziej przejrzystego i jasnego spojrzenia na pontyfikat Piusa XII. Nie ma co się spodziewać spektakularnych odkryć, ale na pewno wiele fake newsów na temat tego papieża zostanie ostatecznie obalonych.

Wskazuje na to niemiecki jezuita, o. Peter Gumpel, który jako postulator procesu beatyfikacyjnego papieża Pacellego mógł konsultować dokumenty dotyczące jego pontyfikatu na wiele lat przed ich upublicznieniem.

CZYTAJ DALEJ

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa Matki Bożej Częstochowskiej

2023-01-31 21:00

[ TEMATY ]

Matka Boża Częstochowska

świadectwo

Karol Porwich/Niedziela

Im bardziej pragnęli, im bardziej starali się o drugie dziecko, tym większe przeżywali rozczarowania, kiedy okazywało się, że Henryka nie może zajść w ciążę. A ich pierwszy synek Bogdan wciąż dopytywał: „Mamo, kiedy będę miał braciszka albo siostrzyczkę?”.

Henryka postanowiła odwołać się do Bożej interwencji i pojechała na Jasną Górę. W intencji urodzenia dziecka odbyła pięć pielgrzymek. Jakaż to była radość, kiedy okazało się, że jej szczere modlitwy zostały wysłuchane: na początku 1986 roku okazało się, że spodziewa się dzieciątka. W sierpniu, a było to niedługo przed rozwiązaniem, Henryka poczuła, że powinna odwiedzić Matkę Bożą. Rodzina odradzała wyjazd. „W tym stanie?” – mówili. Ale ona postawiła na swoim. Mąż w końcu uległ i zdecydowano, że pojadą pociągiem. Na Jasnej Górze zamówili Mszę w intencji szczęśliwych narodzin. Henryka dostała wtedy niewielki obrazek z welonikiem potartym o Cudowny Obraz.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Trwają przygotowania do Areny Młodych 2023

2023-02-04 15:00

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

ks. Paweł Kłys

Trwają przygotowania do tegorocznej Areny Młodych. Wczoraj i dziś w przed południem w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się spotkanie dla katechetów - świeckich i duchownych - którzy włączeni są w tegoroczne diecezjalne rekolekcje dla młodych szkół średnich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję